Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) upravují smluvní podmínky prodeje a dodání zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu nacházejícího se na webové stránce www.kratomvip.cz, jehož provozovatelem je:

 

Thanh Long Pham

IČO: 06435670

sídlem Ostravská 623, 199 00, Praha 9 - Letňany

zapsaný v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 18

(dále jen jako „Prodávající“)

 

Kontaktní údaje Prodávajícího

Prodávajícího je možné kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

 

adresa: Ostravská 623, 199 00, Praha 9 – Letňany

identifikátor datové schránky: f62nxhr

tel.: +420 774 042 488

e-mail: Kratomvip22@gmail.com

 

Vymezení pojmů

Kupujícím je osoba, která s Prodávajícím uzavírá kupní smlouvu. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Informace

Označení zboží a popis jeho vlastností, včetně jeho ceny zahrnující všechny daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, jsou vždy zobrazeny u konkrétního produktu (zboží) v internetovém obchodě na webu Prodávajícího. Ceny zboží uváděné v internetovém obchodě jsou platné po dobu jejich zobrazení v internetovém obchodě.

 

Prodávající vyžaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím. S ohledem na to Prodávající nevyžaduje úhradu záloh či jiných obdobných plateb. Prodávající v návaznosti na individuální žádost Kupujícího či v jiných specifických případech může přistoupit k vybrání zálohy, v takovém případě Prodávající informuje Kupujícího o potřebě složení zálohy v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než Kupující učiní závaznou nabídku.

 

Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové připojení, telekomunikační služby) související s uzavřením smlouvy se neliší od základní sazby. Takovéto náklady, které v souvislosti s uzavřením smlouvy vznikly Kupujícímu, hradí Kupující.

 

Vyobrazení zboží na webu Prodávajícího a v jeho internetovém obchodě má pouze ilustrativní charakter a může se tak mírně lišit od jeho skutečné podoby.

 

Prodávající se neřídí žádným závazným kodexem chování.

 

K obsahu webu Prodávajícího se vztahují autorská práva, zejména se jedná o autorská práva ke zveřejněným fotografiím, videím, grafice, logu, jakož i dalším prvkům. Obsah webových stránek proto požívá ochrany autorského zákona. Bez souhlasu Prodávajícího není povoleno nakládat s obsahem těchto webových stránek v rozporu s autorským zákonem a jinými právními předpisy, zejména je zakázáno rozšiřování obsahu webových stránek bez souhlasu Prodávajícího.

 

Prodávající nenese odpovědnost za následky užití prodávaného zboží k jinému účelu, než k jakému je dle Prodávajícího určeno. Prodávající zejména zdůrazňuje, že látka zvaná kratom neboli Mitragyna speciosa je považována za sběratelský předmět a je určena výhradně ke sběratelským účelům. Látka kratom není potravinou a nemá sloužit ke konzumaci.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

K vytvoření objednávky dochází vyplněním objednávky (objednávkového formuláře) a závazným odesláním objednávky Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Při zadávání objednávky Kupující nejprve vloží požadované zboží do nákupního košíku, a jakmile má Kupující v nákupním košíku požadované zboží, zvolí v nákupním košíku možnost pokračovat. V následujícím kroku Kupující zvolí požadovaný způsob dopravy a platby. Po stisknutí tlačítka pokračovat vyplní Kupující své osobní a kontaktní údaje (fakturační a doručovací adresu) a vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR). V případě potřeby může Kupující zanechat Prodávajícímu poznámku. Kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ dochází k závaznému vytvoření objednávky, které Kupujícího zavazuje k platbě. Bez poskytnutí povinných údajů není možné objednávku zpracovat a vybavit. Objednávku je možné provést v rámci zákaznického účtu nebo bez registrace. Údaje zadávané do objednávky (objednávkového formuláře) je možné před závazným odesláním objednávky opakovaně měnit a opravovat.

 

Kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ se objednávka stává závaznou a zavazuje Kupujícího k platbě. Zrušit objednávku je možné pouze dokud není Kupujícímu ze strany Prodávajícího doručen email obsahující potvrzení objednávky (akceptace objednávky). Objednávku je možné zrušit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Prodávajícího, zejména prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Kupujícímu prostřednictvím emailu zaslaného na Kupujícím uvedenou emailovou adresu její obdržení. Toto potvrzení o obdržení objednávky se nepovažuje za uzavření smlouvy. Přílohou k tomuto emailu obdrží Kupující aktuální znění obchodních podmínek a podmínky ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR). Po obdržení objednávky zašle Prodávající na tutéž emailovou adresu potvrzení objednávky (akceptaci objednávky), na základě které dochází k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího.

 

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě,
a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

Společně s cenou objednaných výrobků hradí Kupující Prodávajícímu taktéž náklady na dopravu
a balné, které si zvolí při vyplňování své objednávky.

 

Dojde-li na straně Kupujícího k zadání chybného osobního či jiného údaje u závazné objednávky, může Kupující žádat Prodávajícího o provedení opravy.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek a daňového dokladu bude u Prodávajícího uložena
v elektronické podobě po dobu stanovenou v souladu s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Pakliže byla smlouva uzavřena registrovaným uživatelem (Kupujícím) prostřednictvím zákaznického účtu, budou údaje o takové objednávce pro Kupujícího přístupné v jeho zákaznickém účtu.

 

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

Platba

Za účelem úhrady ceny zboží a nákladů na dodání zboží dle kupní smlouvy akceptuje Prodávající následující platební metody:

 

 • Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího, č. ú. 4445555015/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,

 • Platba dobírkou.

 

Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním celkové ceny objednávky na účet Prodávajícího.

 

Neuhrazení objednávky ve lhůtě k tomu Prodávajícím stanovené, nejdéle však do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky Prodávajícím) je považováno za porušení podmínek kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn kupní smlouvu od počátku zrušit.

 

Doprava (způsob dodání zboží)

Způsob dopravy si Kupující zvolí v rámci své objednávky, kde bude současně uvedena i cena nákladů na dodání (cena dopravy a balného). Informace o všech aktuálních způsobech nabízené dopravy, jejich podmínkách a cenách včetně balného jsou dostupné na webu Prodávajícího. Cena dopravy je platná pouze, je-li zboží dodáváno na území České republiky.

 

Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí a nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

 

Zboží je Kupujícímu dodáno na adresu určenou Kupujícím v objednávce. Kupující převezme zboží při dodání, uhrazením celé kupní ceny a převzetím zakoupeného zboží nabývá Kupující k věci (zboží) vlastnické právo. Převzetím zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

 

Pakliže Kupující zboží nepřevezme, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši, popřípadě úplata související s opakovaným doručením. Totéž platí i v případě nepřevzetí věci po vyřízení reklamace.

 

Nepřevzal-li Kupující věc, ačkoliv mu s ní Prodávající umožnil nakládat, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího.

 

Prodávající odevzdá věc Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do 30 dnů.

 

V případě doručování Kupujícímu-Podnikateli, je věc odevzdána Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího-Podnikatele a umožněním uplatnění práv z přepravní smlouvy vůči dopravci. Totéž platí v případě Kupujícího-Spotřebitele, který dopravce určil, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V těchto případech Kupující nese nebezpečí škody na věci. V ostatních případech je věc (zboží) Prodávajícím Kupujícímu-Spotřebiteli odevzdána, až mu ji dopravce předá, popř. ji předá osobě, kterou Kupující-Spotřebitel zvolí.

 

Kupující je povinen při převzetí objednávky od přepravce tuto objednávku pečlivě zkontrolovat, zjistit, zda nedošlo k poškození zásilky nebo porušení jejího obalu, a případné závady neprodleně uplatnit přímo u dopravce. V odůvodněných případech, zejména v případech, kdy jsou zásilka nebo její obal neúměrně poškozeny, popřípadě obal zásilky vykazuje známky vniknutí třetí osoby, je Kupující-Spotřebitel, který nenese nebezpečí škody na věci dle předchozího odstavce, oprávněn takovou zásilku odmítnout převzít. Protokol sepsaný s dopravcem je nezbytné zaslat Prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

 

Společně s převzetím zboží předá Prodávající Kupujícímu i daňový doklad a případně i další doklady, které ke zboží náleží.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující-Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení počíná běžet ode dne uzavření smlouvy. Jde-li o kupní smlouvu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím-Spotřebitelem nebo jím určenou osobou odlišnou od dopravce, nebo

 • ode dne převzetí posledního kusu zboží, objedná-li Kupující-Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

 • ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího se z několika položek nebo částí,

 • ode dne první dodávky zboží je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, musí Kupující-Spotřebitel v této lhůtě odeslat odstoupení od smlouvy Prodávajícímu.

 

Kupující-Podnikatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.

 

Kupující-Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

 • o poskytování služeb, které byly Kupujícímu-Spotřebiteli s jeho výslovným souhlasem poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy poučil Kupujícího-Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího-Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Kupujícím-Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující-Spotřebitel porušil,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující-Spotřebitel porušil,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu-Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • a z dalších důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

Kupující-Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, zejména může odstoupení zaslat Prodávajícímu v písemné formě na adresu jeho sídla, datovou schránkou, popřípadě taktéž elektronickou cestou na email uvedený výše v kontaktních údajích. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující-Spotřebitel využít taktéž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Vzorový formulář je dostupný ke stažení na webu Prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě Kupujícímu-Spotřebiteli přijetí vyplněného formuláře.

 

Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující nese náklady spojené se zasláním zboží zpět Prodávajícímu, a to i za situace, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případech, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, uvede Prodávající tuto informaci vždy u konkrétního produktu (zboží) v internetovém obchodě na webu Prodávajícího společně s výši nákladů spojených s vrácením tohoto zboží Prodávajícímu pro případ odstoupení od smlouvy.

 

Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal. Peněžní prostředky vrátí Prodávající stejným způsobem, jakým je přijal, nedohodnou-li se Kupující-Spotřebitel a prodávající jinak. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

Jestliže Kupující-Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu-Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Kupující-Spotřebitel by měl vrátit obdržené zboží v kompletním stavu, zejména včetně veškerých jeho součástí a příslušenství, nepoškozené, neopotřebené a čisté, pokud možno včetně originálního obalu. Kupující-Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi
a funkčností zboží.

 

Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

 

Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a Prodávající
s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího-Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Prodávajícímu obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto.

 

Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit za situace, kdy doposud nedošlo k dodání zboží a současně Prodávající nebude objektivně schopen toto zboží ve lhůtě do 30 dnů po uzavření smlouvy dodat. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech zcela zjevně chybně uvedených cen zboží.

 

Záruka za jakost

Prodávající může svým prohlášením poskytnout Kupujícímu záruku za jakost, dle které uspokojí Kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. V případě rozporu mezi obsahem prohlášení
a reklamou má reklama přednost, je-li pro Kupujícího příznivější.

 

Zaručí-li se Prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, má Kupující ze záruky vždy alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

 

Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci Kupujícímu. V případě, kdy byla věc podle smlouvy odeslána, počíná běžet záruční doba od dojití věci do místa určení. Občanský zákoník v § 2115 stanovuje i další případy začátku běhu záruční doby.

 

Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Prodávající vydá Kupujícímu-Spotřebiteli nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Jako záruční list může sloužit i doklad o koupi (faktura). Je-li to s ohledem na povahu záruky za jakost třeba, uvede Prodávající v záručním listě označení věci, na níž se záruka vztahuje, obsah záruky za jakost, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky za jakost, postup k uplatnění práv ze záruky za jakost a podmínky záruky za jakost.

 

Vadu krytou zárukou za jakost musí Kupující vytknout poskytovateli záruky za jakost ve lhůtě určené délkou záruční doby, postupuje při tom podle § 2117 občanského zákoníku.

 

Jakost při převzetí

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

 

Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství Prodávající. Odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve smlouvě.

 

U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující-Spotřebitel věc převzal,

 

 • odpovídá věc ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je věc vhodná k účelu, pro který ji Kupující-Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,

 • je věc dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající dále odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli za to, že vedle ujednaných vlastností

 

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility
  a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující-Spotřebitel rozumně očekávat, a

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu-Spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

 

Projeví-li se vada věci zakoupené Kupujícím-Spotřebitelem v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující-Spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění založené vadou, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projevila až později. Právo Kupujícího založí i vada později vzniklá, kterou způsobil porušením své povinnosti Prodávající. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

 

Kupující-Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci může Prodávající zkrátit tuto dobu až na jeden rok. Prodávající o zkrácení této doby při prodeji použité věci informuje Kupujícího-Spotřebitele před uzavřením smlouvy.

 

Vytkl-li Kupující-Spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Kupující-Spotřebitel nemůže věc užívat.

 

Práva z vadného plnění

Věc je vadná, není-li odevzdána Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a dále taktéž vada v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

 

Včasné neoznámení vady věci Kupujícím má za následek pozbytí práva od smlouvy odstoupit.

 

Pokud Kupující vadu sám způsobil, právo z vadného plnění mu nenáleží.

 

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající věc, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

 

Má-li věc vadu, může Kupující-Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména
s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

Kupující-Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 

 • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu-Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže (zohlední se povaha věci a účel, pro který Kupující-Spotřebitel věc koupil) nebo k odstranění vady nepřevzal Prodávající věc na vlastní náklady,

 • se vada projeví opakovaně,

 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího-Spotřebitele.

 

Přiměřená sleva dle předchozího odstavce se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující-Spotřebitel obdržel.

 

Vadou, která se projeví opakovaně, se rozumí tatáž vada, která byla již dříve nejméně dvakrát odstraňována. Opakovanou vadou není vada, která se objeví na dříve reklamovaném výrobku, avšak nejedná se o dříve reklamovanou vadu.

 

Kupující-Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 

V případě dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimky stanoví § 2110 občanského zákoníku.

 

Prodávající odstraní vadu vytknutou Kupujícím-Spotřebitelem v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu-Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující-Spotřebitel věc koupil.

 

K odstranění vady vytknuté Kupujícím-Spotřebitelem převezme Prodávající věc na vlastní náklady.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující-Podnikatel právo:

 

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • na odstranění vady opravou věci,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

 

Při oznámení vady Kupujícím-Podnikatelem nebo bez zbytečného odkladu poté sdělí Kupující-Podnikatel Prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit, ledaže by se jednalo o vadu, která se ukáže být neopravitelnou. Pakliže Prodávající v přiměřené lhůtě vady neodstraní, nebo sdělí Kupujícímu-Podnikateli, že vady neodstraní, může Kupující-Podnikatel namísto odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující-Podnikatel své právo včas, má práva uvedená v následujícím odstavci.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující-Podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud Kupující-Podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí Kupujícímu-Podnikateli způsobit nepřiměřené náklady.

 

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující-Podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující-Podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

Uplatnění práv z vadného plnění – Reklamace

Vadu lze vytknout Prodávajícímu. Prodávající může určit i jinou osobu (zpravidla autorizovaný servis), u které lze vadu vytknout. Nachází-li se tato osoba v místě Prodávajícího nebo v místě Kupujícímu bližším, vytkne Kupující vadu této osobě.

 

Prodávající přijímá reklamace elektronicky prostřednictvím datové schránky, písemně včetně emailu, a po domluvě osobně ve svém sídle. Prodávající nepřijímá reklamace ve svých provozovnách, neboť s ohledem na sortiment zde prodávaných výrobků není přijetí reklamace v provozovnách Prodávajícího možné.

 

K uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen předložit Prodávajícímu doklad o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Prodávajícího, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak. V případech, kdy Kupující žádá výměnu, opravu nebo odstupuje od smlouvy, je Kupující povinen odevzdat Prodávajícímu reklamované zboží (věc, u které vytýká Kupující vadu) včetně jeho součástí a příslušenství a vyplnit reklamační formulář. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen současně vrátit Prodávajícímu taktéž plnění poskytované společně s reklamovaným zbožím (dárky či jiné plnění za zvýhodněnou cenu prodávané společně s reklamovanou věcí).

 

O uplatnění reklamace Kupujícím-Spotřebitelem vyhotoví Prodávající (popř. třetí osoba, u které Kupující-Spotřebitel reklamaci uplatnil) potvrzení v písemné formě, jehož obsahem bude datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující-Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího-Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Uplatnil-li Kupující-Spotřebitel reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zašle Prodávající potvrzení o uplatnění reklamace Kupujícímu-Spotřebiteli bez zbytečného odkladu na jeho emailovou adresu, má-li ji Prodávající k dispozici.

 

Prodávající vyřídí reklamaci uplatněnou Kupujícím-Spotřebitelem nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, v téže lhůtě bude Kupující-Spotřebitel o výsledku reklamace informován. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace na jeho email nebo telefonní číslo. Uplyne-li tato lhůta marně, má Kupující-Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

Prodávající se může s Kupujícím-Spotřebitelem domluvit na prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace. Takto prodloužená lhůta pro vyřízení reklamace nesmí být nepřiměřená.

 

Prodávající (popř. třetí osoba, u které Kupující-Spotřebitel reklamaci uplatnil) vydá Kupujícímu-Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
a době jejího trvání, popřípadě vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po ukončení prodeje výrobků nebo poskytování služeb může Kupující-Spotřebitel uplatnit reklamaci
u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího uvedených výše.

 

Je-li reklamace oprávněná a Kupujícímu tak vznikne právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Kupující musí nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů uplatnit u Prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Kupující-Podnikatel při uplatnění práv z vadného plnění postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

Poprodejní servis

Prodávající s ohledem na povahu prodávaného zboží zpravidla neposkytuje poprodejní servis. V některých případech může Prodávající Kupujícímu poprodejní servis zprostředkovat, v takovém případě informuje Prodávající Kupujícího o možnostech využití a povaze poprodejního servisu.

 

Písemná komunikace

Veškerá komunikace mezi účastníky může probíhat prostřednictvím emailu. Prodávající doručuje Kupujícímu na emailovou adresu, kterou mu Kupující pro tyto účely sdělí. Kupující doručuje Prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Prodávajícího výše.

 

Ochrana a zpracování osobních údajů

Na ochranu a zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím se použijí tyto Podmínky ochrany
a zpracování osobních údajů (GDPR).

"Na základě registrace dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely vedení zákaznického účtu. Jaké osobní údaje zpracováváme naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů."

/https://www.kratomvip.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se za účelem řešení spotřebitelských sporů ze spotřebitelských smluv na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. Bližší informace naleznete taktéž na webové stránce České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/

Za účelem řešení spotřebitelského sporu online je možné využít platformu ODR, která je dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr

V případě přeshraničních sporů má Spotřebitel možnost obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Evropské spotřebitelské centrum působí v sídle České obchodní inspekce, tedy své hostující organizace, a to na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. Bližší informace naleznete taktéž na webové stránce tohoto centra: https://evropskyspotrebitel.cz/

 

Rozhodné právo a prorogační doložka

Tyto obchodní podmínky, jakož i veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tím nejsou dotčena práva Kupujícího-Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Použití Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy vylučuje.

 

Jakékoliv spory vzniklé na základě smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím anebo těchto obchodních podmínek budou řešeny před

eskými soudy. K rozhodování sporů vzniklých na základě smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím-Podnikatelem je v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v účinném znění, místně příslušný obecný soud dle sídla Prodávajícího. Akceptací obchodních podmínek vyslovuje Podnikatel s tímto postupem svůj souhlas.

 

Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6.12.2023.

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání stran v kupní smlouvě má před těmito obchodními podmínkami přednost.

 

Prodávající může znění těchto obchodních podmínek měnit a doplňovat, tím nejsou dotčena práva a

povinnosti vzniklá za účinnosti dřívějšího znění obchodních podmínek.

Používáme ověření věku Adulto